د مقناطیسي راټولولو وسیله

د مقناطیسي راټولولو وسیله

اصلي غوښتنلیکونه

د دایمي مقناطیس او مقناطیسي مجلس جوړونکی