د بندولو مقناطیس

د بندولو مقناطیس

اصلي غوښتنلیکونه

د دایمي مقناطیس او مقناطیسي مجلس جوړونکی