مقناطیسي هکونه

مقناطیسي هکونه

اصلي غوښتنلیکونه

د دایمي مقناطیس او مقناطیسي مجلس جوړونکی