د دفتر او تعلیم مقناطس


اصلي غوښتنلیکونه

د دایمي مقناطیس او مقناطیسي مجلس جوړونکی