مقناطیس داخل کړئ


اصلي غوښتنلیکونه

د دایمي مقناطیس او مقناطیسي مجلس جوړونکی