مقناطیسي پنونه

مقناطیسي پنونه

اصلي غوښتنلیکونه

د دایمي مقناطیس او مقناطیسي مجلس جوړونکی