مقناطیسي لفټر

مقناطیسي لفټر

اصلي غوښتنلیکونه

د دایمي مقناطیس او مقناطیسي مجلس جوړونکی