د AlNiCo چینل مقناطیس


اصلي غوښتنلیکونه

د دایمي مقناطیس او مقناطیسي مجلس جوړونکی